Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων Άσσου-Λεχαίου-Βόχας»
Σε συνέχεια της με αριθ. 20/181/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου, στα πλαίσια της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων Άσσου-Λεχαίου-Βόχας», προϋπολογισμού 49.300.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 203667 και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC013522057 διακήρυξη του διαγωνισμού
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, έως την Δευτέρα 4-12-2023 και ώρα 14:00, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της ανωτέρω απόφασης. Επίσης, μετατίθεται και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την 8-12-2023 και ώρα 14:00.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες έχουν ως εξής :
Α. Διευκρινήσεις επί των ήδη απαντηθέντων ερωτημάτων μπορούν να ζητηθούν μέχρι τη Δευτέρα 20-11-2023
Β. Η παροχή των συμπληρωματικών διευκρινήσεων που ζητήθηκαν θα γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27-11-2023
Γ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Δευτέρα 4-12-2023 και ώρα 14:00.
Δ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 8-12-2023 και ώρα 14:00.
Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής (π.χ. ΕΕΕΣ, εγγυητική επιστολή) σύμφωνα με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες.
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και η αριθ. 20/181/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κορίνθου θα δημοσιευτούν στα ηλεκτρονικά έγγραφα του διαγωνισμού σε δημόσια προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ, στην ΕΕΕΕ, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον τοπικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κορίνθου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Close Search Window