0
Χιλίομετρα Δικτύου Ύδρευσης
0
Χιλιόμετρα Δικτύου Αποχέτευσης
0
Σταθμοί Τηλεμετρίας
0
Αναλύσεις Νερού Ετησίως
0
Έλεγχοι απολύμανσης του νερού ετησίως

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης- Αποχέτευσης Κορίνθου ιδρύθηκε το 1982 με το Π.Δ.286/ ΦΕΚ 51/ 29-4-82 και λειτουργεί σε πλήρη μορφή από το 1986.

Ξεκίνησε την λειτουργία της με ανθρώπινο δυναμικό μόλις δύο άτομα, για να φτάσει σήμερα να απασχολεί 50 εργαζομένους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Στόχος της ΔΕΥΑ Κορίνθου είναι η καλύτερη δυνατή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες-καταναλωτές.

To στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζεται στη συνεχή επέκταση και βελτίωση των δικτύων, στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην ανανέωση των τρόπων δράσης της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.

Η Επιχείρηση από την ημέρα λειτουργίας της έως και σήμερα αυξάνει συνεχώς τον όγκο παραγωγής της, καθώς διευρύνει τον όγκο συναλλαγών της με τους δημότες.

Οι ενέργειες αυτές επιτυγχάνονται με πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, διαρκή επαγρύπνηση και συνεχή εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων και δράσεων.

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης- Αποχέτευσης Κορίνθου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 “περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης”.

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Κορίνθου.

Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί με αυτή :

Παρέχεται διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία.
Αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων.
Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από προγράμματα της Ε.Ε., από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται από το Ν. 1069/80.

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της, τα οποία εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος, υγρών αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Εσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 27 και 28 του Ν. 1069/80 είναι :

Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού.
Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 2065/92.
Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης.
Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης.
Η δαπάνη διακλαδώσεως και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης.
Το τέλος χρήσης υπονόμων.
Η αξία νερού που καταναλώνεται.
Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή.
Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση.
Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής.
Δάνεια, δωρεές, κληρονομιές και λοιπές επιχορηγήσεις.
Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 1069/80 καθώς και κάθε νόμιμη πρόσοδος..
Close Search Window