Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμα αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.  

Ως μέλη του Δ.Σ. ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι. Ο Αντιπρόεδρος της επιχείρησης ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του (Ν. 4623/2019).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις  της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  αυτού, ο Αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει  πάντοτε με την εγκατάσταση του  νέου Διοικητικού Συμβουλίου.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου (19-9-2019 έως 31-8-2023)

Close Search Window