Με δαπάνες της ΔΕΥΑΚ ή με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και  για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Δήμου Κορινθίων,  υλοποιήθηκαν τα πιο κάτω έργα :

Προμήθεια υδρομέτρων (2020)

Με την παρούσα προμήθεια η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προμηθεύτηκε 736 ογκομετρικά υδρόμετρα, ξηρού τύπου κλάσης R500 110 mm, και 1600 υδρόμετρα πολλαπλής ριπής ξηρού τύπου κλάσης R160 145-150 mm  για το έτος  2020, για να καλύψει τις ανάγκες νέων παροχών και αντικατάστασης χαλασμένων υδρομέτρων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ήταν 60.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους

Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου

Με την ανωτέρω προμήθεια δόθηκε η δυνατότητα στην ΔΕΥΑ να τηλεχειρίζεται και να τηλελέγχει το μεγαλύτερο και κρισιμότερο τμήμα του υδροδοτικού της συστήματος, το οποίο μετά την ενοποίηση των Δημοτικών ενοτήτων Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγείας και Άσσου Λεχαίου με την Κόρινθο έγινε πολύπλοκο και δύσκολο στην διαχείριση. Με την ανωτέρω πράξη έγινε:

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι πέντε (25) Σταθμών Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου (ΣΜΔ) για την μέτρηση παροχής και πίεσης σε κομβικά σημεία του δικτύου και στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της πόλης της Κορίνθου.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριάντα οκτώ (38) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) για την παρακολούθηση πίεσης και παροχής.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  τεσσάρων (4) αναμεταδοτών.

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με λογισμικό τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού (SCADA) και διαχείρισης ασύρματης επικοινωνίας των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ΣΜΔ του εσωτερικού δικτύου.

Με την ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας/τηλε-ελέγχου δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του συστήματος, να επιτύχει την βέλτιστη λειτουργία του υδρευτικού συστήματος, με την καλύτερη αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, την αύξηση της διαθεσιμότητας τνερού προς τους καταναλωτές και με ταυτόχρονη μείωση των απωλειών νερού,

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.780.100 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικατάσταση δικτύου και σύνδεση ακινήτων με τo νέο  δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ.. Γαλατακιου

Το έργο αφορά τις εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και την σύνδεση παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Γαλατακίου. Με το έργο καταργήθηκε πλήρως το παλαιό δίκτυο που λόγω παλαιότητας και συχνών ζημιών δημιουργούσε πρόβλημα στην ύδρευση των περιοχών και απώλεια νερού.

Με το έργο αυτό έγινε η κατασκευή 640,00 μ. αγωγών διανομής και 15  παροχών  με τις αντίστοιχες συσκευές και εξαρτήματα.

Ο προϋπολογισμός ήταν 19.992,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους

Αντικατάσταση-επέκταση  δικτύου ύδρευσης Κόρφου

Το έργο αφορά  τις εργασίες αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης στον Κόρφο Κορινθίας που λόγω παλαιότητας και συχνών ζημιών δημιουργούσαν πρόβλημα στην ύδρευση των περιοχών και απώλεια νερού, και τις εργασίες  επέκτασης του δικτύου για την εξυπηρέτηση περιοχών στα υψηλότερα σημεία του οικισμού.

Με το έργο αυτό έγινε η κατασκευή 400,00 μ.  αγωγών διανομής   με τις αντίστοιχες συσκευές και εξαρτήματα.

Ο προϋπολογισμός ήταν 19.964,76 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους

 Αντικατάσταση-επέκταση  δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού

Το έργο αφορά  τις εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και παροχών στην Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων που λόγω παλαιότητας και συχνών ζημιών δημιουργούσαν πρόβλημα στην ομαλή ύδρευση της περιοχής και μεγάλες απώλειες νερού.

Με το έργο αυτό έγινε η κατασκευή  8.105,00 m. αγωγών διανομής και 310 παροχών με τις αντίστοιχες συσκευές και εξαρτήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 222.764,23 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αθικιων Κορινθιας

Έγινε ολική αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης των Αθικίων το οποίο ήταν παλαιό, με υλικά ακατάλληλα για ύδρευση, το οποίο δεν κάλυπτε τις σημερινές ανάγκες του οικισμού, παρουσίαζε συχνές βλάβες και διαρροές.

Με το έργο έγινε τοποθέτηση 22.538,00 μ. αγωγών από ΡΕ διαμέτρων Φ63 έως Φ160 και αλλάχθηκαν 763 παροχές πελατών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 560.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δήμου Κορινθίων (α’ φαση)

Με το έργο αυτό έγινε διασύνδεση των δικτύων ύδρευσης των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου με τους υφιστάμενους υδροδοτικούς αγωγούς του δήμου Κορινθίων και του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού από την περιοχή της Στυμφαλίας. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑ κατάφερε να τροφοδοτήσει με πόσιμο νερό τους περισσότερους οικισμούς του Δήμου Κορινθίων που μέχρι πρότινος δεν είχαν καν επάρκεια νερού.

Το έργο περιλαμβάνει 63.200,00 μ. αγωγούς από ΡΕ διαμέτρων Φ90 έως Φ315 και 15 προωθητικά αντλιοστάσια.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 3.891.869,02 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. 2007-2013

Παλαιότερα Έργα

 • Μετά την απόφαση του ΣτΕ για το έργο της υδροδότησης της Κορίνθου από τις πηγές της Στυμφαλίας, κατασκευάστηκαν τα τελευταία 3.500 μ. του αγωγού υδροδότησης, τα έργα υδρομάστευσης και τα αντλιοστάσια μεταφοράς νερού. Επίσης, έγινε έλεγχος, επισκευή  και καθαρισμός του δικτύου από Κόρινθο μέχρι Στυμφαλία, καθαρισμός των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης της πόλης, αντικατάσταση της άμμου του διυλιστηρίου και στέγαση αυτού.
 • Εγινε αρδευτική δεξαμενή και αρδευτικά δίκτυα στην περιοχή Στυμφαλίας για την άρδευση των εκτάσεων που χρησιμοποιούσαν το νερό που δέσμευσε η Κόρινθος για την υδροδότησή της.
 • Εγινε επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του νέου σχεδίου στο «Κεραμιδάκι» , στην περιοχή του Προαστιακού και μικρά δίκτυα σε διάφορα σημεία των περιαστικών οικισμών της πόλης.
 • Εγκρίθηκε η μελέτη και κατασκευή και ήδη έχουν αρχίσει εργασίες αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή των Φυλακών και στο νέο σχέδιο της Μπαθαρίστρας.
 • Εγινε έργο αξιοποίησης πηγαδιού στο Κεραμιδάκι για την άρδευση του πράσινου στην  παραλία Καλάμια και την υδροδότηση των ντους της παραλίας ώστε να μην καταναλώνεται πόσιμο νερό.
 

Για την υδροδότηση των Δ.Δ., με δαπάνες της ΔΕΥΑΚ,  έγιναν τα πιο κάτω έργα :

 • Κατασκευάστηκε δίκτυο που ένωσε το δίκτυο Ξυλοκέριζας με τη δεξαμενή του Πεδίου Βολής μέσω αντλίας που τοποθετήθηκε σε αυτήν.
 • Εγινε μερική αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης Ξυλοκέριζας και το έργο συνεχίζεται  για την υδροδότηση οικισμών που σήμερα δεν υδρεύονται.
 • Κατασκευάστηκε δίκτυο που ένωσε το δίκτυο Εξαμιλίων  με τη δεξαμενή του Πεδίου Βολής μέσω αντλίας που τοποθετήθηκε σε αυτήν.
 •  Κατασκευάστηκε δίκτυο για την υδροδότηση του οικισμού των τσιγγάνων
 • Εγινε καθαρισμός, εκβάθυνση και αξιοποίηση γεώτρησης για την υδροδότησης της περιοχής τσιγγάνων.
 • Εγινε εκβάθυνση και καθαρισμός της γεώτρησης στη στροφή Σολομού
 • Εγινε εκβάθυνση και αξιοποίηση γεώτρησης στην περιοχή Λεύκα Σολομού
 • Εγινε αξιοποίηση γεώτρησης στην περιοχή Αγ. Νικόλαος Σολομού
 • Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τη ΔΕΥΑΚ διανοίχτηκε και αξιοποιήθηκε γεώτρηση στα Εξαμίλια.
 • Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τη ΔΕΥΑΚ έγινε ολική αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης Εξαμιλίων
 • Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και τη ΔΕΥΑΚ κατασκευάζεται το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Αρχαία Κόρινθο και στην περιοχή «Κανταρέ» προϋπολογισμού 1.066.415 ευρώ.
 • Εχει εγκριθεί και είμαστε στις διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης διυλιστηρίου για τα Δ.Δ. Σολομού και Αρχαίας Κορίνθου.
Close Search Window