Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά τη σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» και έχει προϋπολογισμό 59.794,60 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29.04.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

Close Search Window