Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης (2023)», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου) προτίθεται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης (2023)» και προϋπολογισμό 60.000 € (άνευ ΦΠΑ).
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 2023/4415/08.12.2023 (ΑΔΑ: 6K21OE4Γ-Ξ9Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.

Close Search Window