Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού άρδευσης για την παράκαμψη του κόμβου του ΜΩΡΕΑ», με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου) προτίθεται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού άρδευσης για την παράκαμψη του κόμβου του ΜΩΡΕΑ» και προϋπολογισμό 60.000 € (άνευ ΦΠΑ).
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 2023/2513/25.07.2023 (ΑΔΑ:
62Ν0ΟΕ4Γ-0Ρ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι την 08/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Close Search Window