Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ Άσσου-Λεχαίου 2023», με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου) προτίθεται να προβεί στη σύναψη
δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων ΔΕ
Άσσου-Λεχαίου 2023» και προϋπολογισμό 17.977,38 € (άνευ ΦΠΑ).
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.
Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 4066/17.11.2023 (9X12OE4ΓΠΦΤ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
της παρούσας στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κορίνθου.
Μαζί με την προσφορά σας (συμπληρώνετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που έχει συνταχθεί από τη
ΔΕΥΑ), θα πρέπει να υποβάλλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Close Search Window