Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Καλλιάνοι Στυμφαλίας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑ Κορίνθου) προτίθεται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Καλλιάνοι Στυμφαλίας» και προϋπολογισμό 59.915,14 € (άνευ ΦΠΑ).

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της «απευθείας ανάθεση» του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 128 του Ν. 4782/2021.

Για την κάλυψη της δαπάνης σύναψης της σύμβασης έχει εκδοθεί η αριθ. 2023/1100/07.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜΩΟΕ4Γ-ΤΗΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας μέχρι την 08/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Close Search Window