Δελτία Τύπου, Διαγωνισμοί & Προμήθειες|

Ο Οργανισμός GWP-Med, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIO-ECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ανακυκλοφορίας και Επαναχρησιμοποίησης του Νερού Πλύσης των Φίλτρων (Filter Backwash) του Ταχυδιυλιστηρίου Κορίνθου», του Δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο του έργου Corinth Water Replenishment Project. Χρηματοδοτούμενο από την εταιρεία CROWN HOLDINGS INC.

Τιμή Συμβολαίου: EUR 90.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων).

Κριτήριο Ανάθεσης:
Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής.

Διάρκεια του Συμβολαίου: Μέχρι 31/12/2024

Χώρος Εργασιών: Δήμος Κορινθίων, Πελοπόννησος. 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 24 Ιουλίου 2024 

Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GWP-Med (https://www.gwp.org/en/GWP-Mediterranean/).

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και των παραρτημάτων όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των γενικών απαιτήσεων και ειδικών προσόντων που περιγράφονται. Μη ολοκληρωμένες προσφορές δεν θα εξεταστούν. Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε υποβάλει όλο το απαραίτητο υλικό.

 

Close Search Window